Utbud

Utbud

Källekullen Psykologi AB erbjuder psykologtjänster, psykologbemanning och utför uppdragsbaserad psykologisk hälso- och sjukvård. Vi riktar oss främst till skolverksamheter, socialtjänst, behandlingshem och vårdgivare men övriga aktörer är välkomna med förfrågan.

Källekullen Psykologi AB erbjuder psykologisk bedömning, behandling och utredning till barn, ungdomar och vuxna som söker sig till oss privat. Fobibehandling med kognitiv beteendeterapi som huvudsaklig metod erbjuds, särskilt för flygfobi och fobi mot lantbruksdjur såsom får, häst och ko.

Källekullen Psykologi AB erbjuder handledning och konsultation till såväl offentliga som privata verksamheter.

Källekullen Psykologi AB kan tillhandahålla sakkunnigstöd samt organisationspsykologisk kompetens.

Källekullen Psykologi AB kan dels erbjuda kontinuerliga samarbeten  men även avgränsade uppdrag.

Bedömning och utredning

Källekullen Psykologi AB åtar sig uppdrag omfattande bedömning och utredning från såväl privatpersoner som verksamheter.

Vi utför utvecklingsbedömningar av barn i förskoleålder samt tidig skolålder och psykologutredningar gällande kognitiv förmåga hos barn och unga i skolålder och gymnasieålder samt vuxna.

Vi utför bedömningar av neuropsykiatriska frågeställningar inför eventuell remittering till barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri.

Generellt sett rekommenderar vi privatpersoner att vända sig till sin vårdcentral för bedömning och eventuell efterföljande utredning, inte minst av ekonomiska skäl. För de fall då det inte är möjligt eller önskvärt är man givetvis välkommen att kontakta oss. Psykologisk bedömning och utredning i privat regi omfattas inte av högkostnadsskydd.

Behandling

Källekullen Psykologi AB erbjuder privatpersoner behandling i form av psykologisk samtalsterapi. Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna och behandlingen läggs upp utifrån aktuell frågeställning och patientens önskemål.

Samtliga behandlingar inleds med en bedömning och utifrån den läggs en behandlingsplan upp.

Generellt sett rekommenderar vi privatpersoner att vända sig till sin vårdcentral för psykologisk samtalsbehandling, inte minst av ekonomiska skäl. För de fall då det inte är möjligt eller önskvärt är man givetvis välkommen att kontakta oss. Psykologisk behandling i privat regi omfattas inte av högkostnadsskydd.

För privatpersoner som önskar samtalsbehandling inom ramen för försäkringsärenden skall man först kontakta sitt försäkringsbolag för att säkerställa att man enligt försäkringsvillkoren fritt får välja behandlare och hur många behandlingstillfällen eller vilken ersättning som omfattas.

För privatpersoner som önskar samtalsbehandling inom ramen för företagshälsovård skall man först kontakta sin arbetsgivare för att säkerställa att man enligt denne fritt får välja behandlare och hur många behandlingstillfällen eller vilken ersättning som omfattas.

Bemanning

Källekullen Psykologi AB erbjuder offentliga och privata vårdgivare bemanningstjänster genom att tillhandahålla legitimerad psykolog till vårdgivarens verksamheter.

För verksamheter som i vanliga fall har anställda psykologer är det i vissa fall mer fördelaktigt att köpa in en bemanningstjänst istället för specifika uppdrag. Genom bemanningsförfarandet arbetar bemanningspsykologen i den ordinarie verksamhetens lokaler och med den ordinarie verksamhetens utrustning och journalsystem. För patienten blir det ingen skillnad mot om psykologen hade varit anställd i verksamheten, dokumentationen stannar i verksamheten och ansvarsförhållanden blir tydliga.

Situationer där bemanningstjänster kan vara aktuella är exempelvis vid vakanslägen, vid introduktionsperioder för nyanställda, vid tillfälliga arbetstoppar eller vid tillfällig utökning av verksamhetens personal. Ett bemanningsförfarande kan vara ett sätt att förebygga ohälsa orsakad av ökad arbetsbelastning för den ordinarie personalen.

För att kunna offerera bemanningstjänster behöver följande kriterier vara uppfyllda:

Vårdgivarens verksamhet skall vara registrerad i vårdgivarregistret och ha gällande patientansvarsförsäkring.

Vårdgivarens verksamhet skall omfatta hälso- och sjukvård utförd av psykolog vilken regleras genom ett ledningssystem.

Vårdgivaren skall kunna tillhandahålla den utrustning som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

Handledning och konsultation

Källekullen Psykologi AB erbjuder tjänster i form av PTP-handledning, handledning samt konsultation. Såväl handledning som konsultation kan genomföras individuellt eller i grupp. PTP-handledning sker alltid individuellt men det finns vinster vid samordning för verksamheter som har flera psykologer som genomför PTP samtidigt.

Källekullen Psykologi AB riktar PTP-handledningstjänster främst till verksamheter inom skolväsendet men kan i särskilda fall ansvara för sammanhållningen av PTP-handledningen inom andra verksamheter.

Källekullen Psykologi AB riktar handledningstjänster främst till psykologer, personal inom skolväsendet samt pedagogisk personal och vårdpersonal som i andra sammanhang möter och arbetar med barn och ungdomar.

Källekullen Psykologi AB riktar konsultationstjänster till de verksamheter och verksamhetsledare vilka identifierat ett specifikt problem eller utvecklingsområde i verksamheten och som bedömer att psykologisk konsultation kan bidra till en god utveckling.

Sakkunnigstöd

Källekullen Psykologi AB erbjuder tjänster i form av sakkunnigstöd till verksamheter.

Sakkunnigstöd kan levereras genom personligt möte, genom telefonkontakt/-konferens eller genom e-post.

Källekullen Psykologi AB erbjuder specifikt sakkunnigstöd inom nedanstående områden:
Utredning av elevers behov av särskilt stöd i undervisning.
Mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola.
Utskrivning ur grundsärskola och gymnasiesärskola.
Bedömning av fristående skolverksamheters ansökningar om ”Tilläggsbelopp”.
Framtagande av ledningssystem och därtill hörande dokumentation utifrån Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 [M och S]).

Källekullen Psykologi AB erbjuder organisationspsykologiskt sakkunnigstöd vid:
Organisationsförändringar.
Införandeprojekt.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetslags- och ledningsgruppsutveckling.