Priser

Priser

Källekullen Psykologi AB tillämpar i regel löpande timdebitering i 15 minutersblock. Betalning sker mot faktura i efterskott och till fakturan bifogas en tidrapport över utförda moment.

 Restidsersättning och milersättning

För utförande av uppdrag på annan plats än verksamhetens lokaler debiteras restidsersättning om 500kr/timme samt milersättning om 40kr/mil eller faktisk kostnad vid resor med allmänna kommunikationsmedel, detta exkl moms. Restid samt sträcka med bil beräknas utifrån vedertagen karttjänst och enbart beräknad restid debiteras.

Vid offertförfrågan eller anbudsförfrågan där kostnader för resor explicit skall inkluderas kommer ovanstående ersättningar utgöra grunden för framtagandet av det totala priset.

Moms

Källekullen Psykologi AB tillhandahåller tjänster som är såväl momsbefriade som momspliktiga. I pristariffen redovisas samtliga priser exklusive eventuell moms (25%) och det framgår tydligt om tjänsten är momsbefriad. Kort kan sägas att:

Hälso- och sjukvård syftande till att utreda eller behandla enskilds hälsotillstånd eller syftande till att förebygga ohälsa kring enskild är momsbefriad.

Hälso- och sjukvård syftande till att skapa underlag för tredje parts, exempelvis myndigheter, försäkringsbolag eller annans, beslut omfattas av moms.

Bemanningstjänster, också där utförandet avser hälso- och sjukvård syftande till att utreda eller behandla enskilds hälsotillstånd eller syftande till att förebygga ohälsa kring enskild, omfattas av moms.

Övriga bemanningstjänster omfattas av moms.
Handledning och konsultation omfattas av moms.
Sakkunnigstöd omfattas av moms.
Verksamhetsutveckling omfattas av moms.

Bedömning och utredning

Vid bedömning och utredning debiteras 1250kr/timme exkl eventuell moms (se nedan).

För verksamheter eller privatpersoner som av särskilda skäl önskar fast pris kan detta offereras utifrån en uppskattad tidsåtgång, dock med option på att överskjutande tid debiteras löpande. Därmed rekommenderar vi debitering per timme och kontinuerlig avstämning.

Bedömning och utredning syftande till att utreda eller behandla enskilds hälsotillstånd eller syftande till att förebygga ohälsa kring enskild är momsbefriad.

Bedömning och utredning syftande till att skapa underlag för tredje parts, exempelvis myndigheter, försäkringsbolag eller annans, beslut omfattas av moms.

Intyg och utlåtanden syftande till att skapa underlag för tredje parts, exempelvis myndigheter, försäkringsbolag eller annans, beslut omfattas av moms.

Bemanning

Vid bemanningstjänster debiteras 1250kr/timme exkl moms.

Behandling

Vid behandling debiteras privatpersoner 1250kr/timme eller 1000kr/45 minuter.

Vid fobibehandling för flygrädsla där flygning ingår tillkommer faktiska kostnader för eventuell flygplanshyra eller biljetter för linjetrafik.

Vid fobibehandling för djurrädsla där tillgång till häst ingår tillkommer faktiska kostnader för eventuell häst- och ridhushyra.

Psykologisk samtalsbehandling är momsbefriad.

Handledning och konsultation

Vid handledning och konsultation med enskild debiteras 1250kr/handledningstimme exkl moms.

Vid handledning och konsultation med grupp debiteras 1600kr/handledningstimme exkl moms.

Vid överenskommet för och efterarbete debiteras 1250kr/timme exkl moms.

Tjänstgöringsplanering och intygsskrivning vid PTP-handledning debiteras 1250kr/timme exkl moms.

Sakkunnigstöd

Vid sakkunnigstöd debiteras 1250kr/timme exkl moms.

Redovisningstjänster

För redovisningstjänster debiteras 1250kr/timme exkl moms.

Avseende kostnader kopplade till Vismas tjänster debiteras kunden som regel för den faktiska kostnaden (vissa undantag föreligger, dels där ingen extra kostnad debiteras och dels där extra kostnad debiteras).